Podmienky

Dátum účinnosti: 5. novembra 2020

Nasledujúce zmluvné podmienky tvoria dohodu medzi vami a spoločnosťou Ademrius, LLC. („Ademrius“, „my“ alebo „nás“), prevádzkovateľ stránky Ademrius.com („stránka“) a súvisiacich webových stránok, aplikácií, služieb a mobilných aplikácií poskytovaných spoločnosťou Ademrius a na ktorých / v ktorých sú tieto Podmienky používania zverejnené alebo na ktoré sa odkazuje (ďalej spoločne ako „Služby“). Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) spolu s našou POLITIKOU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRIJATEĽNÝMI POLITIKAMI POUŽÍVANIA a DODATOČNÝMI PODMIENKAMI (každé z nich sú tu zahrnuté ako referencia a súhrnne ako „táto zmluva“) upravujú vaše používanie Služieb, bez ohľadu na to, či ste si vytvorili účet. Musíte súhlasiť a prijať všetky podmienky tejto dohody, inak nemáte právo používať Služby.

POUŽITÍM ALEBO INÝM PRÍSTUPOM K SLUŽBÁM A / ALEBO VYTVORENÍM ÚČTU U NÁS SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO DOHODY, VRÁTANE POSTUPOV INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V NAŠEJ POLITIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, OBMEDZENIA POUŽITIA V PRIJATEĽNEJ POLITIKE A PODMIENKÁCH DODATOČNÉ PODMIENKY. AK S TÚTO DOHODOU NESÚHLASÍTE, NEMÔŽETE SLUŽBY POUŽÍVAŤ.

OZNÁMENIE O ROZHODCOVI A ZRUŠENIE ZMLUVY O TRIEDE: SÚHLASÍTE, ŽE SPORY MEDZI VAMI A NÁMI BUDÚ RIEŠENÉ ZÁVAZNÝMI, JEDNOTLIVÝMI ARBITRÁCIAMI A ZRUŠÍTE VAŠE PRÁVO ZÚČASTNIŤ SA ZÁKONA TRIEDY ALEBO KOLEKTÍVNEHO ČINU ALEBO TRIEDY ALEBO TRIEDY.

Upozorňujeme, že ponúkame služby „TAK, AKO SÚ“, a to bez záruk. Ak si vytvoríte účet alebo používate Služby v mene fyzickej alebo právnickej osoby inej ako ste Vy, vyhlasujete, že ste týmto fyzickým alebo právnickým osobám oprávnení prijať túto Zmluvu v mene tejto fyzickej alebo právnickej osoby.

1. O STRÁNKE
Časti Služieb je možné zobraziť bez účtu Ademrius. Ak chcete využívať všetky služby, ktoré ponúkame, musíte si vytvoriť účet Ademrius a poskytnúť o sebe určité základné informácie, ktoré oprávňujete používať a zverejňovať podľa pokynov v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Beriete na vedomie, že aj keď niektorí Obsah môžu poskytovať zdravotnícki pracovníci, poskytnutie takého Obsahu nevytvára vzťah medzi lekárom a pacientom a nepredstavuje názor, lekársku pomoc alebo diagnózu alebo liečbu, ale slúži vám ako pomôcka pri výber lekára, zubného lekára alebo iného zdravotníckeho špecialistu, profesionála, poskytovateľa, organizácie alebo ich zástupcov alebo pridružených spoločností (súhrnne „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“). „Obsah“ znamená obsah, text, údaje, grafiku, obrázky, fotografie, video, audio, informácie, návrhy, pokyny a ďalšie materiály poskytované, sprístupňované alebo inak nájdené prostredníctvom Služieb a / alebo Webových stránok, okrem iného vrátane Obsahu poskytnuté ako priama odpoveď na vaše otázky alebo príspevky.

KEĎ VYDÁVAME PRIMERANÉ Snahy POSKYTOVAŤ VÁS PRESNÝ OBSAH, NEDÁVAME ŽIADNE ZÁRUKY, ZASTÚPENIA ALEBO ZÁRUKY, ČI VYJADRENÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, V SÚVISLOSTI S ODBORNÝMI KVALIFIKÁCIAMI, ODBORNÝMI INFORMÁCIAMI, INFORMÁCIAMI, KVALITOU PRÁCE, Cenou ALEBO Cenou AKÝKOĽVEK INÝ OBSAH DOSTUPNÝ PRI SLUŽBÁCH. V ŽIADNOM PRÍPADE NESIEME ZODPOVEDNÍ ZA VÁS ALEBO ZA KAŽDÉHO JINÉHO ZA ŽIADNE ROZHODNUTIE ALEBO ČINY, KTORÉ VÁM V ŽIADNOM OBSAHU VYKONÁTE V RELIANCII. ĎALŠIE ĎAKUJEME ŽIADNU SCHVÁLENIE ALEBO ODPORÚČANIE ŽIADNYCH JEDNOTLIVÝCH ALEBO SUBJEKTOV UVEDENÝCH ALEBO PRÍSTUPNÝCH PRI SLUŽBÁCH.

2. NEPOSKYTUJEME LEKÁRSKE PORADENSTVO
Obsah, ktorý získavate alebo prijímate od spoločnosti Ademrius, jej zamestnancov, dodávateľov, partnerov, sponzorov, inzerentov, poskytovateľov licencií alebo inak prostredníctvom Služieb, slúži iba na informačné, plánovacie a platobné účely. Všetky lekársky súvisiace informácie, vrátane, ale bez obmedzenia, informácií zdieľaných prostredníctvom Ademrius Answers, blogu Ademrius, sociálnych kanálov Ademrius, e-mailov a textových správ Ademrius a reklamy Ademrius, pochádzajú od nezávislých zdravotníckych pracovníkov a organizácií a slúžia iba na informačné účely.

KEĎ NÁDEJEME OBSAH, KTORÝ JE UŽITOČNÝ VO VAŠEJ ZDRAVOTNÍCKEJ CESTE, NIE JE URČENÝ AKO NÁHRADA ZA, NEVYMENUJE TO, NEPROVÁDZA, ODBORNÉ ZDRAVOTNÉ PORADENSTVO, DIAGNÓZU ALEBO LIEČBU. NEZARUČUJTE, NEVYHNÚVAJTE SA ALEBO NEŠAĎTE ZÍSKANIE ZDRAVOTNÉHO PORADENIA OD KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNÍCTVA, ZA ŽIADNEJ OKOLNOSTI. NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBY PRE NÚDZOVÉ ZDRAVOTNÉ POTREBY. AK ZAŽIJETE ZDRAVOTNÍCKU NÚDZU, OKAMŽITE VOLÁTE ZDRAVOTNÍCKEHO ODBORNÍKA A 911. VAŠE POUŽITIE OBSAHU JE VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO. NIČ, KTORÉ NIE SÚ UVEDENÉ ALEBO UVEREJNENÉ NA STRÁNKE, ALEBO K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM ŽIADNYCH SLUŽIEB, NEMÁ BYŤ, A NESMIE SA NIŽAŤ, PRAX ZDRAVOTNÍCTVA, STOMATOLÓGIA, OŠETROVATEĽSTVO ALEBO INÉ PROFESIONÁLNE ZDRAVOTNÉ PORADENSTVO ALEBO POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.

Neodporúčame ani neschvaľujeme žiadne konkrétne testy, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, postupy, stanoviská ani iné informácie, ktoré sa môžu prostredníctvom Služieb objaviť. Ak sa spoliehate na akýkoľvek Obsah, robíte tak výhradne na svoje vlastné riziko. Odporúčame vám, aby ste nezávisle potvrdili akýkoľvek relevantný obsah z iných zdrojov, vrátane kancelárie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekárskych združení relevantných pre príslušnú špecializáciu, vašich štátnych lekárskych rád a príslušných licenčných alebo certifikačných autorít na overenie uvedených údajov a vzdelania.

3. ŽIADNY VZŤAH S PACIENTOM
Lekári, zubní lekári, ošetrovatelia a ďalší zdravotnícki pracovníci využívajú služby na zdieľanie obsahu s vami, ale vaše použitie tohto obsahu nie je náhradou za zdravotnú starostlivosť. PRI POUŽÍVANÍ SLUŽIEB ALEBO OBSAHU SA NEVYTVORÍ ŽIADNY VZŤAH S LICENCOVANÝM ODBORNÝM / PACIENTOM. TOTO JE PRAVDA, ČI TAKTO OBSAH POSKYTUJE ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE KOMUNIKÁCIE OD ADEMRIA VRÁTANE FUNKCIE „NÁJDETE LEKÁRA“, ODPOVEDE Ademrius, Ademrius BLOG, Ademrius BLOG, Ademrius BLOG, Ademrius BLOG, Ademrius ODPOVEDE NA SPRÁVU NA ĎALŠIE STRÁNKY ALEBO AKÁKOĽVEK POMOC, KTOROU MÔŽEME POSKYTNÚŤ, POMÔŽEME VÁM HĽADAŤ NÁSLEDNÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNÍCTVA V KAŽDEJ POLI.

Spoločnosť Ademrius vyzýva poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby používali služby zodpovedne, ale nemáme kontrolu nad ich poskytovateľmi v akejkoľvek konkrétnej chvíli a nemôžeme zaručiť ich dostupnosť. Nebudeme zodpovední za zrušené alebo inak nesplnené schôdzky, ani za žiadne zranenia alebo straty z nich vyplývajúce, ani za akékoľvek iné zranenia alebo straty vyplývajúce alebo vyplývajúce z používania stránky alebo služieb alebo s nimi súvisiace.

4. POVOLENIE A POĎAKOVANIE; DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VZŤAHOCH S POSKYTOVATEĽMI ZDRAVOTNÍCTVA A ZOZNAMI POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNÍCTVA
V súvislosti s používaním stránky a služieb na vyhľadanie a naplánovanie schôdzky s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti rozumiete tomu, že:

SÚ ZODPOVEDNÍ ZA VÝBER VLASTNÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNÍCTVA, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA, URČENIE, ČI JE POUŽITEĽNÝ POSKYTOVATEĽ ZDRAVOTNÍCTVA VHODNÝ PRE VAŠU ZDRAVOTNÚ POTREBU, OCHRANU A ZDRAVIE

Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uvedení v zozname Služieb s nami uzatvárajú zmluvy a môžu nám zaplatiť poplatok za to, aby sme ich mohli uvádzať na trh alebo používať Služby. Aby sme vám pomohli nájsť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí môžu byť vhodní pre vaše potreby, a umožniť maximálny výber a rozmanitosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zúčastňujúcich sa na službách, poskytneme vám zoznamy a / alebo profily poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tieto výsledky sú založené na informáciách, ktoré nám poskytnete, ako sú napríklad informácie o poistení, geografické umiestnenie a špecializácia v zdravotníctve. Môžu byť tiež založené na ďalších kritériách (vrátane napríklad dostupnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, predchádzajúceho výberu alebo hodnotení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vami alebo inými používateľmi Ademrius a minulých skúseností používateľov Ademrius s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti). Upozorňujeme, že Ademrius (a) neodporúča ani neschvaľuje žiadnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, (b) neposkytuje nijaké vyhlásenia ani záruky v súvislosti s týmito poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo kvalitou poskytovaných zdravotníckych služieb a (c) nedostáva ďalšie poplatky od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za ich uvedenie (tj. vyššie alebo lepšie umiestnenie na zoznamoch) prostredníctvom služieb (v závislosti od sponzorovaných výsledkov, ako je popísané nižšie). Upozorňujeme však, že v rozsahu, v akom využívate Služby poskytované zamestnávateľom, môže spoločnosť Ademrius poskytovať zoznamy a / alebo náhľady profilov aj na základe kritérií určených zamestnávateľom a zástupcami alebo poradcami zamestnávateľa. Pokiaľ Ademrius slúži ako platforma alebo poskytuje technickú podporu adresáru poskytovateľa spojeného s vašim zdravotným pokrytím, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa objavia v adresári na základe kritérií určených vašim plánom zdravia alebo sponzorom plánu. .Môžeme vám na webe zobraziť reklamy alebo sponzorované výsledky („Sponzorované výsledky“), a to aj nad výsledkami vyhľadávania. Za poskytnutie sponzorovaných výsledkov dostáva Ademrius od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ďalšie poplatky. Sponzorované výsledky zobrazené prostredníctvom služieb nie sú a nemali by sa považovať za podporu alebo odporúčanie spoločnosti Ademrius od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

5. SLUŽBY A OBSAH SÚ INFORMAČNÉ A VZDELÁVACIE ZDROJE
Služby sú informačným a vzdelávacím zdrojom pre spotrebiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, zverejňovať Obsah prostredníctvom Služieb, ktoré kontroluje náš redakčný personál. Žiadna strana (vrátane Ademrius) zapojená do prípravy alebo zverejnenia týchto diel nezaručuje, že je Obsah aktuálny, presný alebo úplný, a nebude zodpovedná ani zodpovedná za akékoľvek chyby alebo opomenutia alebo za výsledky získané použitím , taký Obsah.

Obsah poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a prax Obsah je určený iba na všeobecné referenčné účely. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Obsah môže poskytovať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a / alebo pracovníci kancelárie a zhromažďovať ho z viacerých ďalších zdrojov údajov, ktoré nemusí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti potvrdiť. Takýto obsah sa môže často meniť a môže byť zastaraný, neúplný alebo nepresný. Stránky ani Ademrius neposkytujú rady ani kvalifikačné certifikáty o konkrétnych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Postupy / produkty / služby:

Postupy, produkty, služby a zariadenia diskutované a / alebo uvádzané na trh prostredníctvom Služieb sa nevzťahujú na všetkých jednotlivcov, pacientov ani na všetky klinické situácie. Akékoľvek postupy, produkty, služby alebo zariadenia predstavované prostredníctvom Služieb inzerentmi, sponzormi a inými účastníkmi Služieb, či už platené alebo neplatené, sú prezentované pre vašu informáciu a nemusia nevyhnutne znamenať, a teda nerobíme žiadne nároky na bezpečnosť alebo vhodnosť pre konkrétneho jednotlivca alebo predpoveď efektívnosti, výsledku alebo úspechu.

Obsah poistenia:

Poistenie a obsah súvisiaci s poistením (vrátane, ale bez obmedzenia, poistného krytia a obsahu výhod) („Obsah poistenia“) je určený iba na všeobecné referenčné účely a iba pre vaše pohodlie. Takýto poistný obsah môže byť založený na osobných údajoch (ako sú definované nižšie), ktoré nám poskytnete, ako aj na obsahu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napríklad kódy CPT a ďalšie údaje o stretnutiach). Poistný obsah môže poskytovať buď priamo vami uvedený poskytovateľ poistenia, alebo prostredníctvom zúčtovacieho strediska tretej strany. Obsah poistenia sa môže často meniť a môže byť zastaraný, neúplný alebo nepresný. Súhlasíte s tým, že budete (a) poskytovať presné a úplné Osobné informácie týkajúce sa poistenia a (b) overovať a aktualizovať svoje Osobné údaje súvisiace s poistením (vrátane okrem iného overovania týchto Osobných údajov získaných automatizovanými prostriedkami z karty poistenca, ktorú ste poskytnúť). Aj keď sa Ademrius snaží poskytnúť vám presný poistný obsah, nie sme zodpovední za akýkoľvek nepresný, neúplný alebo neaktuálny poistný obsah a vy ste zodpovední za dodržiavanie podčastí (a) a (b) týchto Podmienok.

6. VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE
Ochrana súkromia pacientov a bezpečnosť vašich informácií patria medzi naše najväčšie priority. Naše zásady ochrany osobných údajov podrobne popisujú, ako môžeme používať, zdieľať a udržiavať informácie, ktoré dobrovoľne zdieľate so spoločnosťou Ademrius, ktoré môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, adresu, rodné číslo a kontaktné údaje, informácie o poistení, anamnézu a aktuálne lekárske potreby. , fakturačné údaje a ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu osôb (spoločne ďalej len „osobné informácie“).

Môžete sa rozhodnúť zadať informácie do formulára o anamnéze („Formulár anamnézy“) v mene seba alebo tretej strany, od ktorej máte oprávnenie tieto informácie poskytovať. Môžete požiadať (a tým autorizovať) Ademrius o poskytnutie týchto informácií vybranému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že tieto informácie budú skontrolované a schválené vami alebo vami oprávnenou osobou v čase vášho vymenovania, aby sa zabezpečila ich presnosť. Beriete tiež na vedomie, že Ademrius môže použiť údaje alebo informácie, ktoré poskytnete vo formulári anamnézy, v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

7. VAŠE ZODPOVEDNOSTI
7.1 Poverenie vášho účtu
Pri vytváraní účtu Ademrius uvediete e-mailovú adresu a vytvoríte heslo (súhrnne „poverenia“). Vaše poverenia by ste mali uchovať v súkromí a nemali by ste ich zdieľať s nikým iným. Ak vám bolo heslo odcudzené alebo zneužité, musíte nás okamžite informovať zaslaním e-mailu na adresu service@Ademrius.com. Možno sa budete môcť pripojiť k Službám aj prostredníctvom služieb tretích strán, ako je Facebook alebo Google. Ak sa pripájate k Službám prostredníctvom služby tretej strany, dávate nám povolenie na prístup a používanie vašich informácií z takejto služby tretej strany tak, ako to táto služba tretej strany povoľuje, a na ukladanie vašich prihlasovacích údajov pre takúto službu tretej strany. Spoločnosť Ademrius nemá žiadnu kontrolu nad obsahom a presnosťou, zásadami ochrany osobných údajov ani praktikami ani názormi vyjadrenými takouto treťou stranou a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.

7.2 Vaše zodpovednosti všeobecne
Služby sú bezplatné, stále však nesiete zodpovednosť za svoje výdavky na zdravotnú starostlivosť. Uplatňujú sa zvyčajné, bežné a akékoľvek ďalšie poplatky za akékoľvek lekárske alebo súvisiace služby poskytované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a budete za ne plne zodpovedať. Zodpovedáte za zabezpečenie toho, aby všetky informácie, ktoré poskytujete spoločnosti Ademrius, boli presné a aktuálne, vrátane vašich poistných informácií. Niektoré služby nemusia byť dostupné od spoločnosti Ademrius alebo od vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v závislosti od mnohých faktorov, vrátane vašej účasti na poistení. Nakoniec musíte vyriešiť akýkoľvek spor medzi vami alebo ktorýmkoľvek poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý vznikne z akejkoľvek transakcie podľa tejto dohody, priamo s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Ste zodpovední za každé použitie Služieb a za každé použitie vašich poverení, vrátane použitia inými osobami, ktorým ste odovzdali svoje poverenia. Stránku a Služby môžete používať iba na zákonné, nekomerčné účely. Stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo poškodiť naše servery alebo siete alebo zasahovať do používania a využívania stránok alebo služieb inou stranou. Nesmiete sa pokúsiť získať neoprávnený prístup k akejkoľvek zo Služieb, používateľským účtom alebo počítačovým systémom alebo sieťam prostredníctvom hackingu, ťažby hesiel alebo iných prostriedkov. Nesmiete zhromažďovať alebo indexovať, priamo ani nepriamo, akýkoľvek Obsah alebo časť stránok a / alebo služieb (vrátane, ale nie výlučne, obsahu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dostupnosti udalosti, informácií o cene a poistného obsahu), a to za akýmkoľvek účelom.

Ste tiež zodpovední za kontrolu a dodržiavanie podmienok stanovených v našich Pravidlách prijateľného použitia.

Okrem našich práv v týchto Podmienkach používania môžeme podniknúť akékoľvek právne kroky a implementovať akékoľvek technologické opatrenia, aby sme zabránili porušeniu tu uvedených obmedzení a presadzovali tieto Podmienky používania alebo naše zásady prijateľného použitia.

7.3 Zodpovednosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ďalších v zdravotníctve alebo lekárskom priemysle
Ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo inou osobou alebo subjektom v zdravotníctve alebo zdravotníckom priemysle, bez ohľadu na to, či máte účet v spoločnosti Ademrius alebo či plánujete alebo plánujete plánovať stretnutia (vrátane stretnutí pre služby určeného poskytovateľa, ako sú definované v ďalších podmienkach) ) prostredníctvom Služieb beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

(a) Nebudete používať Služby na prezeranie, prístup alebo iné použitie, priamo alebo nepriamo, ceny, dostupnosti alebo iného Obsahu na žiadne iné účely, ako je vaše osobné použitie ako pacienta alebo potenciálneho pacienta.

(b) Nebudete používať Služby na stanovenie, pokus o nadviazanie alebo vymáhanie, priamo alebo nepriamo, akejkoľvek dohody alebo koordinácie cien účtovaných za akýkoľvek produkt alebo službu; druhy, frekvencie alebo množstvá ponúkaných produktov alebo služieb; alebo kategórie zákazníkov alebo zákazníkov pre akýkoľvek produkt alebo službu alebo sa inak angažujú alebo sa pokúšajú zapojiť do určovania cien, obmedzenia produkcie alebo rozdelenia zákazníkov alebo trhu.

(c) Služby nebudete priamo ani nepriamo používať na účasť v protisúťažných, klamlivých alebo nekalých praktikách alebo na iné porušovanie príslušných protimonopolných zákonov, zákonov alebo predpisov na ochranu spotrebiteľa.

8. ZMENY V SLUŽBÁCH; NOVÉ SLUŽBY; DODATOČNÉ PODMIENKY
8.1 Zmeny Služieb; Nové služby
Môžeme z času na čas pridať do Služieb nové funkcie, nahradiť novú službu jednou z existujúcich Služieb alebo niektorú z existujúcich Služieb prerušiť alebo pozastaviť. Za žiadnych okolností nebude spoločnosť Ademrius zodpovedná za akékoľvek pozastavenie alebo ukončenie akejkoľvek Služby alebo jej časti a použitie nových služieb sa bude riadiť touto Zmluvou.

8.2 Ďalšie podmienky
Niektoré Služby môžu obsahovať ďalšie podmienky (vrátane, ale nie výlučne, politík, pokynov a pravidiel), ktoré budú ďalej upravovať vaše používanie tejto konkrétnej Služby a dopĺňajú túto Zmluvu. Ak sa rozhodnete zaregistrovať, pristupovať alebo používať ktorékoľvek z týchto Služieb, môžu sa vám zobraziť ďalšie dodatočné podmienky, ktoré tiež nájdete v Dodatočných podmienkach. Používaním týchto Služieb súhlasíte s dodržiavaním akýchkoľvek ďalších podmienok, ktoré sú do tejto dohody začlenené odkazom.

9. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Pri používaní Služieb sa môžete stretnúť s odkazmi na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované iba pre vaše pohodlie a my nepodporujeme tieto stránky ani produkty a služby, ktoré poskytujú. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední ani zodpovední za obsah alebo presnosť týchto iných webových stránok. Aj keď sa pokúšame prepojiť na dôveryhodné webové stránky, je možné, že budú obsahovať materiály, ktoré sú závadné, nezákonné alebo nepresné, a nebudeme zodpovední za zákonnosť alebo slušnosť materiálov obsiahnutých v týchto iných webových stránkach alebo k nim prístupom.

10. OBSAH VÁS ZARIADIŤ ALEBO ODOSLAŤ
Budete mať možnosť predložiť spätnú väzbu týkajúcu sa vašich skúseností s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorých nájdete prostredníctvom služieb, zasielať dotazy týkajúce sa možných lekárskych potrieb a zúčastňovať sa na ďalších interaktívnych alebo komunitných funkciách stránky (spoločne „zverejnené informácie“). Je dôležité, aby ste pri poskytovaní zverejnených informácií konali zodpovedne. Vaše zverejnené informácie musia byť v súlade s našimi zásadami prijateľného použitia a vaše recenzie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti musia byť v súlade s našimi pokynmi pre kontroly, ktoré nájdete na https://Ademrius.com/verifiedreviews.

Spoločnosť Ademrius si vyhradzuje právo vyšetriť a podľa nášho uváženia podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto poruší tieto Podmienky používania alebo Zásady prijateľného použitia, okrem iného vrátane odstránenia akejkoľvek urážlivej komunikácie zo Služieb a zrušenia účtu týchto porušovateľov alebo blokovania. vaše používanie Služieb.

Uverejňovaním zverejnených informácií prostredníctvom Služieb súhlasíte a týmto udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo poskytnúť spoločnosti Ademrius a jej dodávateľom neodvolateľné, trvalé, bezplatné, plne sublicencovateľné, plne zaplatené, celosvetová licencia na použitie, kopírovanie, verejné vystúpenie, digitálne vystúpenie, verejné zobrazenie a distribúciu týchto zverejnených informácií a na prispôsobenie, úpravu, preklad, prípravu odvodených diel alebo začlenenie do iných diel, ako sú uverejnené informácie.

11. VAŠE POUŽITIE OBSAHU
Celý obsah vlastníme my alebo naši poskytovatelia licencií a je chránený autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi a zákonmi obchodného tajomstva, inými vlastníckymi právami a medzinárodnými zmluvami. Beriete na vedomie, že Služby a akákoľvek základná technológia alebo softvér používaný v súvislosti so Službami obsahujú vlastnícke informácie spoločnosti Ademrius. Dávame vám povolenie na použitie Obsahu iba na osobné, nekomerčné účely a na základe povolenia vášho používania Služieb na vás neprevádzame žiadne práva duševného vlastníctva. Informácie zo stránok môžete tlačiť, sťahovať a ukladať pre svoje vlastné pohodlie, nesmiete však kopírovať, distribuovať, opätovne publikovať (s výnimkou prípadov povolených v tomto odseku), predávať alebo využívať akýkoľvek obsah alebo využívať stránky alebo služby. úplne alebo čiastočne, na akýkoľvek komerčný zisk alebo účel. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente, ani spoločnosť Ademrius, ani jej dodávatelia vám neudeľujú žiadne výslovné ani implicitné práva a všetky práva na stránku a služby, ktoré vám spoločnosť Ademrius výslovne neposkytuje, si spoločnosť Ademrius ponecháva.

12. Zrieknutie sa zodpovednosti
Vytvorili sme Ademrius, aby sme zlepšili skúsenosti pacientov so zdravotnou starostlivosťou a chceme, aby boli vaše skúsenosti s Ademriusom výnimočné. Aj keď sa usilovne snažíme o to, aby sa tak stalo, potvrdzujete, že nemáme žiadnu kontrolu a nie sme povinní podniknúť nijaké kroky týkajúce sa: (a) ktorých používateľov získa prístup na web alebo k službám, (b) k akému obsahu, ku ktorému pristupujete , (c) aké účinky na vás môže mať Obsah, (d) ako môžete interpretovať alebo používať Obsah, alebo (e) aké kroky môžete podniknúť v dôsledku vystavenia obsahu. Zbavujete nás akejkoľvek zodpovednosti za to, že ste nadobudli, že ste nezískali, ani za vaše používanie Obsahu. Nerobíme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa návrhov alebo odporúčaní služieb alebo produktov ponúkaných alebo zakúpených prostredníctvom stránok a / alebo služieb. Nemáme s vami žiadny zvláštny vzťah ani fiduciárne povinnosti. SLUŽBY POSKYTUJEME „TAK, AKO SÚ“ A „AKO K DISPOZÍCII“. O SLUŽBÁCH NEPREDÁVAME VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ALEBO ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM TÝMTO ZRIEKAME VŠETKÝCH TÝCHTO ZÁRUK VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁKONNÝCH ZÁRUK, S OHĽADOM NA SLUŽBY A STRÁNKU, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA, AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, ŽE SLUŽBY SÚ PREDAJNÉ, KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POTREBA, ANI NEPORUŠUJÚCI. NEZARUČUJEME, ŽE VÝSLEDKY, KTORÉ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB, BUDÚ ÚČINNÉ, SPOĽAHLIVÉ ALEBO PRESNÉ, ALEBO SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY. NEZARUČUJEME, ŽE BUDETE V PRÍPADE ALEBO MIESTOCH VÁŠHO VÝBERU, ABY STE MOHLI PRÍSTUPOVAŤ ALEBO POUŽÍVAŤ SLUŽBY (AŽ PRIAMO ALEBO CEZ SIETE TRETÍCH STRÁN). NESME ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, VČASNOSŤ ALEBO KOMPLETNOSŤ INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH UŽÍVATEĽMI SLUŽIEB ALEBO ZA ĎALŠIE ÚDAJE ALEBO INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ ALEBO PRIJATÉ PRI SLUŽBÁCH. OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO TU, Ademrius NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY O INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH, SOFTWARE A FUNKCIÁCH, KTORÉ SÚ PRÍSTUPNÉ CEZ SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ BEZPEČNOSTI SÚVISIACE S PRENOSOM CITLIVÝCH INFORMÁCIÍ. Ademrius NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKA ALEBO SLUŽBY BUDÚ FUNGOVAŤ BEZCHYBNÉ, BEZCHYBNÉ ALEBO BEZ VADNÉHO ZÁVADU, ŽE NEBUDE VZNIKNUTIE STRATY ÚDAJOV, ŽE SLUŽBY, SOFTVÉR ALEBO WEBOVÉ STRÁNKY SÚ BEZ POČÍTAČOVÝCH VÍRUSOV, KONTAMINANTOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH POLOŽKY.

13. VŠEOBECNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
POKUD VŽDY VYLEPŠUJEME, A Dúfame, že máte vynikajúce skúsenosti s Ademriusom, JE VAŠE JEDINÉ A VÝHRADNÉ OPATRENIE PRE AKÚKOĽVEK SPOR S NAMI ZRUŠENIE VÁŠHO ÚČTU. NAŠA KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA VÁS V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ZA KAŽDÚ A VŠETKÚ REKLAMÁCIU SÚVISIACU S ALEBO VYPLÝVAJÚCIM Z VAŠEHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO STRÁNKY, BEZ OHĽADU NA FORMU AKCIE, PREKROČIL VEĽKÝ: (a) CELKOVÚ VÝŠKU POPLATKOV, AK JAKÉKOLI, ŽE STE SI PLATILI ZA VYTVORENIE ALEBO ÚDRŽBU ÚČTU NA STRÁNKE ALEBO SLUŽBÁCH ALEBO (b) 100 USD; S VÝNIMKOU, ŽE ZA ŽIADNE A VŠETKY POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB SPRACOVÁVANIA TRANSAKCIÍ (DEFINOVANÉ V DODATOČNÝCH PODMIENKACH) V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE NIŽŠIA KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ BEZ OHĽADU NA FORMU AKCIE POPLATKY ZA SPRACOVANIE (PODĽA POPISU V DODATOČNÝCH PODMIENKACH), AK SÚ AKÉKOĽVEK, ODPOVEDANÉ A ZACHOVANÉ SPOLOČNOSŤOU Ademrius ZA POSKYTOVANIE SLUŽIEB NA SPRACOVANIE TRANSAKCIÍ VO VECI, KTORÉ VÁM VYROBILI V ŠIESTICH (6) MESIACOCH PRED PRÍPADOM RIADENIA RIZIKA.

V ŽIADNOM PRÍPADE NEME ZA VÁS ZODPOVEDNOSŤ (ALEBO AKÉKOĽVEK RIADENIA TRETÍCH STRÁN), ZA ŽIADNE NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO PRÍKLADNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO POUŽÍVANIA ALEBO NESPRÁVNOSTI POUŽÍVANIA, STRÁNKY A / ALEBO SLUŽBY. TIETO VYLÚČENIA SA VZŤAHUJÚ NA AKÉKOĽVEK NÁROKY NA STRATY ZISKOV, STRATY ÚDAJOV, STRATY DOBREJ VÔLE, ZLYHANIA POČÍTAČA ALEBO ZRUŠENIA, AKÝCHKOLI OSTATNÉ OBCHODNÉ ŠKODY ALEBO STRATY, ČI ZDRAVOTNÍCKA ZLATOSŤ ALEBO NEGLIGENIA ZDRAVOTNÍCKEHO POMOCI VEDELI O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKOD. PRETOŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ POŠKODENIE, V TÝCHTO ŠTÁTOCH ALEBO JURISDIKCIÁCH SA NAŠA ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZÍ V SÚLADE SÚMY NA MAXIMÁLNU ROZSAH.

AK STE OBYVATEĽOM KALIFÓNIE, ZRUŠÍTE SA SVOJICH PRÁV S OHLEDOM NA OBČIANSKY KÓDEX CALIFORNIA ODDIEL 1542, KTORÝ POVEDÁ „VŠEOBECNÉ SPRÁVA NEVYHNÚŠA NÁROKY, KTORÉ KREDITOR NEVIEM ALEBO NESPOČÍVAJÚ UVOĽNENIE, KTORÉ, AK JE TO ZNÁME, MUSÍ MATERIÁLNE OVPLYVNIŤ JEHO ZÚČTOVANIE S DLHOMOROM. “

14. UKONČENIE
Ak Službu nepoužívate správne, radi by sme vám pomohli veci napraviť. Vyhradzujeme si však právo, ak to považujeme za najlepšie, okamžite ukončiť, pozastaviť a / alebo deaktivovať váš účet bez predchádzajúceho upozornenia, ak došlo k porušeniu tejto dohody alebo iných zásad a podmienok zverejnených na webových stránkach alebo prostredníctvom Služieb. vy alebo niekto, kto používa vaše poverenia. Váš účet môžeme tiež ukončiť, pozastaviť alebo deaktivovať z akýchkoľvek iných dôvodov, vrátane dlhodobej nečinnosti. Spoločnosť Ademrius nebude zodpovedať vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek ukončenie, pozastavenie alebo deaktiváciu vášho prístupu na stránku a / alebo služby. Ďalej súhlasíte s tým, že sa po takomto ukončení, pozastavení alebo deaktivácii nebudete pokúšať používať Webové stránky a / alebo Služby (s výnimkou prípadov, keď je deaktivácia spôsobená výlučne nečinnosťou a máte povolenie vytvoriť si ďalší účet). Časti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 platia aj po ukončení alebo uplynutí platnosti týchto Podmienok používania.

15. ODŠKODNENIE
Na základe našej žiadosti súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a udržiavať nás, našich zamestnancov, dodávateľov, riadiacich pracovníkov, riaditeľov, agentov, materských a iných pridružených spoločností, neškodných voči všetkým záväzkom, nárokom, požiadavkám a výdavkom vrátane honorárov, ktoré vzniknú z (alebo) súvisia s (a) vaším používaním Webových stránok a / alebo Služieb, alebo (b) porušením tejto Zmluvy (vrátane, ale nielen, Podmienok používania, Pravidiel prijateľného použitia a Dodatočných podmienok), alebo akýchkoľvek duševné vlastníctvo alebo iné právo akejkoľvek osoby alebo subjektu, vami alebo ktoroukoľvek osobou, ktorá používa vaše poverenia. Vyššie uvedená povinnosť odškodnenia sa nevzťahuje na záväzky, nároky a výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku našej vlastnej hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci.

16. RÔZNE
16.1 Elektronické uzatváranie zmlúv; Spor o autorské práva
Váš potvrdzujúci akt používania Služieb a / alebo vytvorenia účtu predstavuje váš elektronický podpis na túto Zmluvu, ktorá obsahuje naše Zásady ochrany osobných údajov, Zásady prijateľného používania a Ďalšie podmienky, a váš súhlas s elektronickým uzatváraním týchto dohôd s nami.

Prečítajte si naše pravidlá prijateľného použitia, kde nájdete naše pravidlá týkajúce sa sporu o autorské práva.

16.2 Zmeny týchto Podmienok používania
Tieto Podmienky používania a ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou Zmluvy, môžeme kedykoľvek zmeniť, ako to primerane považujeme za vhodné. Po každej takejto zmene uverejníme zmenené podmienky na webových stránkach; môžeme sa vás pokúsiť upozorniť aj iným spôsobom. Vaše ďalšie používanie stránky a / alebo služieb po takomto uverejnení bude predstavovať vaše potvrdenie potvrdenia podmienok používania alebo iného príslušného dokumentu dohody, úpravy a súhlasu s dodržiavaním podmienok používania alebo iným príslušným dokumentom zmluvy a dodržaním týchto podmienok. , v znení neskorších predpisov. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania a Zmluvu. AK SI KEDYKOVEK VYBERETE NEPRIJATÉ TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA ALEBO DOHODU, VRÁTANE NÁSLEDUJÚCICH TAKÝCHTO MODIFIKÁCIÍ, KTORÉ MÁTE TUTO ÚPRAVU, POTOM MUSÍTE PRESTÁVAŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU A SLUŽBY.

16.3 Obmedzenie nárokov
Žiadne kroky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, bez ohľadu na formu, nemôžete podať viac ako jeden (1) rok po vzniku príčiny; žaloby podané potom sú navždy premlčané.

16.4 Voľba práva; Arbitrážna doložka a vzdanie sa skupinovej žaloby - dôležité - preštudujte si, pretože to ovplyvňuje vaše zákonné práva
Dúfame, že sa nám podarí vyriešiť všetky nezhody, ktoré by ste mohli mať s Ademriusom. Ale ak dôjde k sporu, ktorý je potrebné ďalej vyriešiť, tento proces sa uskutoční podľa tejto časti. Táto dohoda sa bude považovať za uzavretú a bude vykladaná a vymáhaná v súlade s právnymi predpismi štátu New York uplatniteľnými na zmluvy uzavreté a vykonávané výlučne v rámci New Yorku bez toho, aby boli dotknuté právne konflikty štátu. štatút. SÚHLASÍTE, ŽE VŠETKY SPORY MEDZI VAMI A VAMI (AJ TAKÝM SPOROM ZAHRNUJETE TRETÍCH STRÁNOK), POKIAĽ IDE O VAŠE VZŤAHY S NÁMI, VRÁTANE SPOROV TÝKAJÚCICH SA TEJTO DOHODY, VÁŠHO VYUŽÍVANIA ALEBO SLUŽIEB SÚKROMIE A / ALEBO VEREJNOSŤ BUDÚ RIEŠENÉ ZÁVAZNÝMI, INDIVIDUÁLNYMI ARBITRÁCIAMI PODĽA PRAVIDIEL AMERICKÉHO ARBITRATIZAČNÉHO ZDRUŽENIA PRE ARBITRÁCIU SPOROV SPOTREBITEĽOV SPOJENÝCH SO SPOTREBITEĽOM, A VY A TÝMTO VÝHRADNE ZRUŠÍME SKÚŠKU. Ani vy, ani my sa nebudeme zúčastňovať hromadnej žaloby alebo triedneho arbitráže pre akékoľvek nároky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Zriekate sa možnosti zúčastniť sa ako zástupca triedy alebo člen v akejkoľvek triede alebo kolektívnom nároku, môžete mať proti nám INÉ OKREM AKÉKOĽVEK PRÁVA NA TRIEDU ALEBO KOLEKTÍVNE ROZHODCOVSTVO ALEBO KONSOLIDÁCIU JEDNOTLIVÝCH ARBITRÁCIÍ. Tiež súhlasíte, že sa nebudete podieľať na nárokoch vznesených v rámci funkcie súkromného generálneho prokurátora alebo zástupcu alebo na konsolidovaných nárokoch týkajúcich sa účtu inej osoby, ak sme účastníkom konania. Toto ustanovenie o riešení sporov sa bude riadiť federálnym zákonom o arbitráži, a nie žiadnym štátnym zákonom týkajúcim sa arbitráže. Rozsudok o nálezu vydaný rozhodcom možno vyniesť na ktoromkoľvek súde s príslušnou právomocou. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie platných právnych predpisov nebude mať rozhodca oprávnenie udeľovať škody, opravné prostriedky alebo ceny, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami používania alebo Zmluvou.

16.5 Oddeliteľnosť
V prípade, že sa bude z ktoréhokoľvek dôvodu považovať jedno alebo viac ustanovení tejto dohody za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia tejto dohody zostanú nedotknuté. Neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa ďalej nahradí ustanovením, ktoré sa najviac približuje úmyslu strán, ktoré sú základom neplatného, ​​nezákonného alebo nevymáhateľného ustanovenia, s výnimkou prípadov, keď žiadne také ustanovenie nie je platné, zákonné a vykonateľné, v ktorom v takom prípade bude neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné ustanovenie obmedzené alebo vylúčené v minimálnom nevyhnutnom rozsahu tak, aby ostatné ustanovenia tejto dohody zostali v plnej platnosti a účinnosti a vynútiteľné.

16.6 Celá dohoda
Táto zmluva a všetky doplňujúce podmienky, zásady, pravidlá a pokyny zverejňované prostredníctvom služieb, ktoré sú tu zahrnuté ako referencia, vrátane zásad ochrany osobných údajov, zásad prijateľného použitia a ďalších podmienok, tvoria úplnú dohodu medzi vami a nami a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody. Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná za neplatnú alebo nevymáhateľnú, bude sa táto časť chápať spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby čo najviac odrážal pôvodné zámery strán a zostávajúce časti zostanú v plnej platnosti a účinnosti . Ak spoločnosť Ademrius neuplatní alebo nepresadí akékoľvek právo alebo ustanovenie tejto dohody, nebude to znamenať vzdanie sa tohto práva alebo ustanovenia. Ak niektorá zo strán neuplatní v tomto ohľade akékoľvek právo ustanovené v tomto dokumente, nebude sa to považovať za vzdanie sa akýchkoľvek ďalších práv podľa tejto zmluvy.

16.7 Nadpisy
Nadpisy častí tejto dohody slúžia iba pre informáciu, netvoria jej súčasť a žiadnym spôsobom neobmedzujú, nedefinujú, nepopisujú, nemodifikujú, nevykladajú ani nevykladajú význam, rozsah alebo zámer tejto dohody alebo akékoľvek podmienky v nej uvedené. .

16.8 Postúpenie
Túto dohodu môžeme kedykoľvek postúpiť, okrem iného akejkoľvek materskej, dcérskej spoločnosti alebo akejkoľvek pridruženej spoločnosti, alebo ako súčasť predaja, zlúčenia alebo iného prevodu našej spoločnosti na iný subjekt. Túto Dohodu nemôžete postúpiť, previesť alebo sublicencovať na nikoho iného a akýkoľvek pokus o porušenie tejto časti bude neplatný.

16.9 Oprávnenosť
Musíte mať 18 alebo viac rokov alebo zákonný vek na to, aby ste mohli uzavrieť záväznú zmluvu vo vašej jurisdikcii, ak je tento vek vyšší ako 18 rokov, aby ste si u nás vytvorili účet alebo používali Web a Služby. Ak ste vo veku od 13 do 18 rokov alebo v príslušnom zákonnom veku vo vašej jurisdikcii, môžete stránku alebo služby používať iba pod dohľadom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý súhlasil s týmito podmienkami používania. Osoby mladšie ako 13 rokov nemôžu používať web alebo služby. Rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa mladšieho ako 18 rokov môžu používať stránku alebo služby v mene tohto maloletého dieťaťa. Používaním stránky alebo služieb v mene maloletého dieťaťa vyhlasujete a zaručujete, že ste rodičom alebo zákonným zástupcom tohto dieťaťa a že všetky odkazy v týchto Podmienkach používania na „vás“ odkazujú na takéto dieťa alebo iný fyzická osoba, v mene ktorej máte oprávnenie vstúpiť do týchto Podmienok používania, a vy ako rodič alebo zákonný zástupca tohto dieťaťa alebo ako oprávnená strana tejto fyzickej osoby.